In Deutsch

Am Standort in Deutschland ist die Anzahl an Gesellschaften rein formell auf nunmehr 2 geschrumpft. Zum 31.12.2020 hieß es „Lebewohl Karo As Umweltschutz GmbH und AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH“. Seit dem 01.01.2021 firmieren nun alle operativen Einheiten der AVISTA OIL unter dem Namen AVISTA OIL Deutschland GmbH. Somit wurde auch formell das zusammengebracht, was zusammengehört: Eine zuverlässige Sammlung, mit einer qualitativen Aufbereitung. Eine qualitative Aufbereitung, mit einer passenden Vermarktung. Hierfür waren von allen Beteiligten eine Menge Fleiß, Arbeit, Zeit und Arbeitsrunden erforderlich. Und das in einem durchaus außergewöhnlichen Jahr.

Zunächst schien die Pandemie weit weg in Asien, bis sie dann mit voller Wucht im Frühjahr die deutsche Wirtschaft und das Leben in Deutschland teilweise lahmgelegt hat. Arbeitsprozesse, Kommunikation und Kontakte mussten sich dem anpassen. Und das haben sie auch. Verlagerung von Terminen ans Telefon oder den Bildschirm, Maskenpflichten in Gemeinschaftsräumen, Sensibilisierung über notwendige Hygienemaßnahmen, all das hat dazu geführt, dass die AVISTA OIL größtenteils gesundheitlich gut durch das Jahr 2020 gekommen ist. In der Sammlung konnte man die Vorjahresmengen auf Grund der „neuen Normalität“, wie es im Merkeldeutsch heißt, nicht erreichen. Diese Gesamtwirtschaftslage hatte auch Auswirkung auf der Nachfrageseite, vor allem nach Schmierstoffen. Die Produktion nutzte das Jahr vor allem damit, sich kosteneffizient, statt zeiteffizient zu optimieren. Was den positiven Nebeneffekt hat, dass man das Wissen intern festigt.

Für das Jahr 2021 schaut man aus Deutschland gespannt auf die Entwicklung. Werden die Impfungen dazu führen, von der „neuen Normalität“ in eine „normale Normalität“ zu kommen? Im Hinblick auf die Nachfrage ist man durchaus positiv gestimmt. Auch aus diesem Grund wird in 2021 die Abfüllanlange für Kleingebinde in Dollbergen in Betrieb genommen. Es zeigt sich mal wieder, das Geschäftsmodell in der Nachhaltigkeit beginnt und niemals endet, in der Kreisläufe auch wirklich geschlossen werden, steht auf solidem Untergrund. Das gibt der Belegschaft, der Leitung und auch den Investoren Zuversicht und Vertrauen. 

In English

At the location in Germany, the number of companies has now been formally reduced to 2. As of December 31, 2020 it was “Farewell Karo As Environmental Protection GmbH and AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH”. Since January 1st, 2021, all operating units of AVISTA OIL have been trading under the name AVISTA OIL Deutschland GmbH. In this way, it was formally bought together what actually belongs together: a reliable collection with a qualitative refining. A qualitative refining, with a suitable sales. This required a lot of hard work, time and effort from everyone involved. And that in a thoroughly extraordinary year.

At first the pandemic seemed far away in Asia, until it partially paralyzed the German economy and life with full force in the spring. Work processes, communication and contacts had to adapt to this. And they have. Moving appointments to the phone or the screen, masking requirements in common rooms, raising awareness about necessary hygiene measures, all of this has resulted in AVISTA OIL staff getting through 2020 largely in good health. In the collection, the previous year’s quantities could not be reached due to the “new normal”, as it is called in Merkel German. This overall economic situation also had an impact on the demand side, especially for lubricants. Production mainly used the year to optimize itself cost-efficiently instead of time-efficiently. Which has the positive side effect of consolidating knowledge internally.

For the year 2021, Germany is looking forward to the development. Will the vaccinations lead to a change from the “new normal” to a “normal normal”? With regard to the demand, the mood is positive. For this reason, too, the new filling plant for small containers in Dollbergen will go into operation in 2021. It has been shown once again that the business model, in which sustainability begins and never ends, in which cycles are really closed, stands on solid ground. This gives the workforce, the management and also the investors confidence and trust.

På dansk

På stedet i Tyskland er antallet af virksomheder nu formelt reduceret til 2. Pr. 31. december 2020 var det ”Farvel Karo As Environmental Protection GmbH og AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH”. Siden 1. januar 2021 har alle driftsenheder i AVISTA OIL handlet under navnet AVISTA OIL Deutschland GmbH. På denne måde blev det formelt købt sammen, hvad der faktisk hører sammen: en pålidelig samling med en kvalitativ raffinering. En kvalitativ raffinering med et passende salg. Dette krævede meget hårdt arbejde, tid og kræfter fra alle involverede. Og det i et helt ekstraordinært år.

Først syntes pandemien langt væk i Asien, indtil den delvist lammede den tyske økonomi og liv med fuld styrke om foråret. Arbejdsprocesser, kommunikation og kontakter måtte tilpasse sig dette. Og det har de. Flytning af aftaler til telefonen eller skærmen, maskeringskrav i fællesrum, bevidstgørelse om nødvendige hygiejneforanstaltninger, alt dette har resulteret i, at AVISTA OIL-personale stort set har fået et godt helbred gennem 2020. I samlingen kunne det foregående års mængder ikke nås på grund af den "nye normal", som det kaldes på Merkel-tysk. Denne overordnede økonomiske situation havde også indflydelse på efterspørgselssiden, især for smøremidler. Produktionen brugte primært året til at optimere sig selv omkostningseffektivt i stedet for tidseffektivt. Hvilket har den positive bivirkning ved at konsolidere viden internt.

For året 2021 ser Tyskland frem til udviklingen. Vil vaccinationerne føre til en ændring fra den "nye normale" til en "normal normal"? Med hensyn til efterspørgslen er stemningen positiv. Også af denne grund vil det nye påfyldningsanlæg til små containere i Dollbergen komme i drift i 2021. Det er endnu en gang blevet vist, at forretningsmodellen, hvor bæredygtighed begynder og aldrig ender, hvor cyklusser virkelig lukkes, fortsætter fast jord. Dette giver arbejdsstyrken, ledelsen og også investorerne tillid og tillid.

In het Nederlands

Op de locatie in Duitsland is het aantal bedrijven nu formeel teruggebracht tot 2. Per 31 december 2020 was dat “Farewell Karo As Environmental Protection GmbH en AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH”. Sinds 1 januari 2021 handelen alle bedrijfsonderdelen van AVISTA OIL onder de naam AVISTA OIL Deutschland GmbH. Zo werd formeel samen aangekocht wat eigenlijk bij elkaar hoort: een betrouwbare collectie met een kwalitatieve verfijning. Een kwalitatieve verfijning, met een passende afzet. Dit vereiste veel hard werk, tijd en moeite van alle betrokkenen. En dat in een door en door buitengewoon jaar.

Aanvankelijk leek de pandemie ver weg in Azië, totdat het in de lente de Duitse economie en het leven met volle kracht gedeeltelijk lamlegde. Hierop moesten werkprocessen, communicatie en contacten worden aangepast. En ze hebben. Het verplaatsen van afspraken naar de telefoon of het scherm, het maskeren van vereisten in gemeenschappelijke ruimtes, bewustwording over noodzakelijke hygiënemaatregelen, dit alles heeft ertoe geleid dat het AVISTA OIL-personeel 2020 grotendeels in goede gezondheid doorkomt. In de collectie konden de hoeveelheden van vorig jaar niet worden gehaald vanwege het 'nieuwe normaal', zoals het in Merkel-Duits wordt genoemd. Deze algemene economische situatie had ook een impact op de vraagzijde, vooral voor smeermiddelen. De productie gebruikte het jaar vooral om zichzelf kostenefficiënt te optimaliseren in plaats van tijdbesparend. Wat als positief neveneffect heeft dat kennis intern wordt geconsolideerd.

Voor het jaar 2021 kijkt Duitsland uit naar de ontwikkeling. Zullen de vaccinaties leiden tot een verandering van het “nieuwe normaal” naar een “normaal normaal”? Met betrekking tot de vraag is de stemming positief. Ook daarom zal in 2021 de nieuwe afvulinstallatie voor kleine containers in Dollbergen in gebruik worden genomen. Weer is gebleken dat het businessmodel, waarin duurzaamheid begint en nooit eindigt, waarin kringlopen echt gesloten zijn, op vaste grond. Dit geeft het personeel, het management en ook de investeerders vertrouwen.

V češtině

V Německu se nyní počet společností formálně snížil na 2. K 31. prosinci 2020 to byly „Farewell Karo As Environmental Protection GmbH a AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH“. Od 1. ledna 2021 obchodují všechny provozní jednotky AVISTA OIL pod názvem AVISTA OIL Deutschland GmbH. Tímto způsobem bylo formálně nakoupeno společně to, co k sobě vlastně patří: spolehlivá kolekce s kvalitativním zušlechtěním. Kvalitativní rafinace s vhodným prodejem. To vyžadovalo hodně tvrdé práce, času a úsilí od všech zúčastněných. A to v naprosto mimořádném roce.

Nejprve se zdálo, že pandemie je v Asii daleko, až na jaře s plnou silou částečně paralyzovala německou ekonomiku a život. Tomu se musely přizpůsobit pracovní procesy, komunikace a kontakty. A mají. Přesouvání schůzek na telefon nebo na obrazovku, maskování požadavků ve společných místnostech, zvyšování povědomí o nezbytných hygienických opatřeních, to vše vedlo k tomu, že se zaměstnanci AVISTA OIL dostanou do roku 2020 převážně v dobrém zdravotním stavu. Ve sbírce nebylo možné dosáhnout množství z předchozího roku kvůli „novému normálu“, jak se říká v Merkelové němčině. Tato celková ekonomická situace měla dopad také na stranu poptávky, zejména u maziv. Produkce hlavně využívala rok k tomu, aby se optimalizovala nákladově efektivně místo časově efektivně. Což má pozitivní vedlejší účinek vnitřní konsolidace znalostí.

Pro rok 2021 se Německo těší na vývoj. Povede očkování ke změně z „nového normálu“ na „normální normál“? Pokud jde o poptávku, nálada je pozitivní. I z tohoto důvodu bude nová plnička malých kontejnerů v Dollbergenu uvedena do provozu v roce 2021. Opět se ukázalo, že obchodní model, ve kterém udržitelnost začíná a nikdy nekončí, ve kterém jsou cykly skutečně uzavřeny, stojí na pevná zem. To dává zaměstnancům, managementu a také investorům jistotu a důvěru.

Na srpskom

Na lokaciji u Nemačkoj, broj kompanija je sada formalno smanjen na 2. Od 31. decembra 2020. godine bili su „Zbogom Karo As Environmental Protection GmbH i AVIeco Vertriebsgesellschaft mbH“. Od 1. januara 2021. godine, sve operativne jedinice AVISTA OIL trguju pod imenom AVISTA OIL Deutschland GmbH. Na ovaj način formalno je kupljeno ono što zapravo i pripada: pouzdana kolekcija sa kvalitativnim prečišćavanjem. Kvalitativna prerada, uz odgovarajuću prodaju. Ovo je zahtevalo mnogo napornog rada, vremena i truda od svih uključenih. I to u potpuno izvanrednoj godini.

U početku se pandemija činila daleko u Aziji, sve dok delimično nije paralizovala nemačku ekonomiju i život punom snagom na proleće. Procesi rada, komunikacija i kontakti morali su se prilagoditi ovome. I jesu. Premeštanje sastanaka na telefon ili ekran, maskiranje zahteva u zajedničkim prostorijama, podizanje svesti o neophodnim higijenskim merama, sve ovo je rezultiralo time da osoblje AVISTA OIL-a prolazi kroz 2020. godinu uglavnom u dobrom zdravstvenom stanju. U kolekciji, količine iz prethodne godine nisu mogle biti dostignute zbog „nove normale“, kako se to naziva na nemačkom Merkel. Ova ukupna ekonomska situacija uticala je i na stranu potražnje, posebno za mazivima. Proizvodnja je uglavnom koristila godinu da se isplativo optimizuje umesto vremenski efikasno. Što ima pozitivan sporedni efekat internog konsolidovanja znanja.

Za 2021. godinu, Nemačka se raduje razvoju. Da li će vakcinacija dovesti do promene iz „nove normalne“ u „normalnu normalnu“? S obzirom na potražnju, raspoloženje je pozitivno. Iz tog razloga će i novo postrojenje za punjenje malih kontejnera u Dollbergenu početi sa radom 2021. godine. Još jednom se pokazalo da poslovni model, u kojem održivost započinje i nikad se ne završava, u kojem su ciklusi zaista zatvoreni, stoji na čvrsto tlo. To daje radnoj snazi, menadžmentu, kao i investitorima samopouzdanje i poverenje.