In het Nederlands

AVISTA OIL NV, de Belgische unit van AVISTA OIL, liet in 2020 opnieuw zien waar de sterke punten van het bedrijf liggen: in de consistente collectie. Ondanks de schijnbaar ongunstige omstandigheden die het einde van het eerste kwartaal voor veel landen in Europa met zich meebracht, slaagde het bedrijf erin om bijna 18.000 ton gebruikte olie in te zamelen. Meer dan ooit tevoren! Als je de hoeveelheden externe inzamelaars optelt, was het zelfs ongeveer 23.000 ton. Met slechts 7 voertuigen is dat meer dan 2.500 ton per voertuig, ofwel meer dan 10 ton per voertuig per werkdag.

Maar genoeg met cijfers en statistieken. AVISTA OIL NV, als een van de kleinste eenheden in het AVISTA OIL-netwerk, stuurde in 2020 in totaal 3 geëngageerde individuen met hun welverdiende pensioen. Twee van jullie blijven echter tijdelijk werken en stellen de Spaanse zon uit naar een latere datum. 2020 maakte de verandering in bedrijfscommunicatie ook zichtbaar in België: waar voorheen slechts 5 aanvragen per week via internet binnenkwamen, zijn er nu twee keer zoveel, en dat per dag!

En dit is precies waar AVISTA OIL NV zich verder wil ontwikkelen. Iedereen is zich ervan bewust dat we in de toekomst steeds meer zullen moeten vertrouwen op digitale communicatiemedia om klanten aan te spreken en te werven. Persoonlijk klantcontact mag echter niet zomaar worden afgebroken. Bovendien maken veel bedrijven in België deel uit van fusies van grotere bedrijven. Maar er is hier geen angst voor deze uitdaging. Je maakt deel uit van een grotere groep bedrijven in de BeNeLux regio, die economisch al nauw verbonden is. Je bent zo aantrekkelijk voor kleine en grote bedrijven. Het AVISTA-model met zijn bovenregionale karakter en zijn duurzaamheidsconcept maakt het mogelijk. En met de juiste schakelaars, de juiste mensen en de juiste inzet weet u zeker dat u ook in de toekomst “AVISTA BeLux”, oftewel de collectie deluxe, blijft.

In English

AVISTA OIL NV, the Belgian unit of AVISTA OIL, showed again in 2020 where the company‘s strengths lie: in the consistent collection. Despite the seemingly adverse circumstances that the end of the first quarter brought for many countries in Europe, the company managed to collect almost 18,000 tons of used oil. More than ever before! If you add the quantities of third-party collectors, it was even around 23,000 tons. With just 7 vehicles, that makes over 2,500 tons per vehicle, i.e. over 10 tons per vehicle per working day.

But enough with numbers and statistics. AVISTA OIL NV, as one of the smallest units in the AVISTA OIL network, sent a total of 3 committed individuals into well-deserved retirement in 2020. However, two of you will continue to work temporarily and postpone the Spanish sun to a later date. 2020 also made the change in business communication visible in Belgium: where previously only 5 inquiries per week came in via the Internet, there are now twice as many, and that per day!

And this is exactly where AVISTA OIL NV wants to develop further. Everyone is aware that in the future we will have to increasingly rely on digital communication media to address and acquire customers. However, personal customer contact should not simply be broken off. In addition, many companies in Belgium become part of larger company mergers. But there is no fear of this challenge here. You are part of a larger group of companies in the BeNeLux region, which is already closely linked economically. You are so attractive to small and large companies. The AVISTA model with its supra-regional nature and its sustainability concept makes it possible. And with the right switches, the right people and the right commitment, you can be sure that you will continue to be “AVISTA BeLux”, i.e. the collection deluxe, in the future.

In Deutsch

AVISTA OIL NV, die belgische Einheit der AVISTA OIL, zeigte auch 2020 wo die Stärken der Gesellschaft liegen: in der konsequenten Sammlung. Trotz der zunächst so widrig erscheinenden Umstände, die das Ende des ersten Quartals für viele Länder in Europa mit sich brachte, hat es die Gesellschaft geschafft, knapp 18.000 to Gebrauchtöl zu sammeln. So viel wie nie zuvor! Nimmt man die Mengen von Drittsammlern hinzu, waren es sogar um die 23.000 to. Bei gerade einmal 7 Fahrzeugen macht das über 2.500 to je Fahrzeug, also über 10 to je Fahrzeug je Arbeitstag.

Genug aber mit Zahlen und Statistiken. AVISTA OIL NV als eine der kleinsten Einheiten im Verbund der AVISTA OIL hat in 2020 insgesamt 3 engagierte Individuen in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Zwei von Ihnen arbeiten aber übergangsweise weiter und verschieben die Sonne Spaniens auf einen späteren Zeitpunkt. 2020 hat auch in Belgien die Umstellung der geschäftlichen Kommunikation sichtbar gemacht: wo früher gerade mal 5 Anfragen pro Woche über das Internet reinkamen, sind es mittlerweile doppelt so viele, und das am Tag!

Und genau hier will AVISTA OIL NV sich weiter entwickeln. Jedem ist bewusst, dass man in Zukunft verstärkt auf digitale Kommunikationsmedien zur Kundenansprache und -gewinnung setzen muss. Dabei soll aber der persönliche Kundenkontakt nicht einfach abgebrochen werden. Hinzu kommt, dass auch in Belgien viele Betriebe ein Teil von größeren Unternehmenszusammenschlüssen werden. Vor dieser Herausforderung hat man hier aber keine Angst. Man ist ja selbst ein Teil einer größeren Gruppe von Unternehmen in der Region BeNeLux, die ohnehin schon eng wirtschaftlich verflochten ist. Man ist so attraktiv für die kleinen und die großen Unternehmen. Das AVISTA Modell mit seiner Überregionalität und seinem Nachhaltigkeitsgedanken macht es möglich. Und mit den richtigen Weichen, den richtigen Menschen und dem richtigen Engagement ist man sich sicher, auch in Zukunft „AVISTA BeLux“, also Sammlung deluxe zu sein.

På dansk

AVISTA OIL NV, den belgiske enhed af AVISTA OIL, viste igen i 2020, hvor virksomhedens styrker ligger: i den konsistente samling. På trods af de tilsyneladende ugunstige omstændigheder, som slutningen af ​​første kvartal bragte for mange lande i Europa, lykkedes det virksomheden at samle næsten 18.000 tons brugt olie. Mere end nogensinde før! Hvis du tilføjer mængderne af tredjepartssamlere, var det endda omkring 23.000 tons. Med kun 7 køretøjer udgør det over 2.500 tons pr. Køretøj, dvs. over 10 tons pr. Køretøj pr. Arbejdsdag.

Men nok med tal og statistikker. AVISTA OIL NV, som en af ​​de mindste enheder i AVISTA OIL-netværket, sendte i alt 3 engagerede personer i velfortjent pensionering i 2020. To af jer fortsætter dog med at arbejde midlertidigt og udsætte den spanske sol til en senere dato . 2020 gjorde også ændringen i forretningskommunikation synlig i Belgien: hvor der tidligere kun kom 5 forespørgsler om ugen via Internettet, er der nu dobbelt så mange, og det pr. Dag!

Og det er her AVISTA OIL NV ønsker at udvikle sig yderligere. Alle er opmærksomme på, at vi i fremtiden i stigende grad bliver nødt til at stole på digitale kommunikationsmedier for at adressere og erhverve kunder. Imidlertid bør personlig kundekontakt ikke blot afbrydes. Derudover bliver mange virksomheder i Belgien en del af større virksomhedsfusioner. Men der er ingen frygt for denne udfordring her. Du er en del af en større gruppe af virksomheder i BeNeLux-regionen, som allerede er tæt knyttet økonomisk. Du er så attraktiv for små og store virksomheder. AVISTA-modellen med sin overregionale natur og dens bæredygtighedskoncept gør det muligt. Og med de rigtige kontakter, de rigtige mennesker og det rette engagement, kan du være sikker på, at du fortsat vil være “AVISTA BeLux”, dvs. kollektionen deluxe, i fremtiden.

V češtině

AVISTA OIL NV, belgická jednotka společnosti AVISTA OIL, v roce 2020 opět ukázala, kde jsou silné stránky společnosti: v důsledné kolekci. Navzdory zdánlivě nepříznivým okolnostem, které pro mnoho zemí v Evropě přinesl konec prvního čtvrtletí, se společnosti podařilo shromáždit téměř 18 000 tun použitého oleje. Více než kdykoli předtím! Pokud k tomu přidáte množství sběratelů třetích stran, bylo to dokonce kolem 23 000 tun. S pouhými 7 vozidly to činí přes 2 500 tun na vozidlo, tj. Přes 10 tun na vozidlo za pracovní den.

Ale dost s čísly a statistikami. AVISTA OIL NV, jako jedna z nejmenších jednotek v síti AVISTA OIL, poslala v roce 2020 celkem 3 zasloužené jednotlivce do zaslouženého důchodu. Dva z vás však budou nadále dočasně pracovat a odkládají španělské slunce na později . Rok 2020 také zviditelnil změnu obchodní komunikace v Belgii: kde dříve prostřednictvím internetu přišlo pouze 5 dotazů týdně, nyní jich je dvakrát tolik, a to denně!

A právě zde se chce společnost AVISTA OIL NV dále rozvíjet. Každý si je vědom, že v budoucnu se budeme muset při oslovování a získávání zákazníků stále více spoléhat na média digitální komunikace. Osobní kontakt se zákazníkem by však neměl být jednoduše přerušen. Mnoho společností v Belgii se navíc stává součástí fúzí větších společností. Ale zde se nebojíme této výzvy. Jste součástí větší skupiny společností v regionu BeNeLux, který je již ekonomicky úzce propojen. Jste tak atraktivní pro malé i velké společnosti. Model AVISTA to umožňuje díky své nadregionální povaze a koncepci udržitelnosti. A se správnými přepínači, správnými lidmi a správným nasazením si můžete být jisti, že v budoucnu budete nadále „AVISTA BeLux“, tj. Kolekce deluxe.

Na srpskom

AVISTA OIL NV, belgijska jedinica AVISTA OIL, ponovo je pokazala 2020. godine u čemu su snage kompanije: u doslednom prikupljanju. Uprkos naizgled nepovoljnim okolnostima koje je kraj prvog tromesečja doneo za mnoge evropske zemlje, kompanija je uspela da prikupi skoro 18.000 tona korišćenog ulja. Više nego ikad pre! Ako se tome dodaju količine nezavisnih sakupljača, iznosila je čak oko 23.000 tona. Sa samo 7 vozila, to čini preko 2.500 tona po vozilu, odnosno preko 10 tona po vozilu dnevno.

Ali dosta sa brojevima i statistikama. AVISTA OIL NV, kao jedna od najmanjih jedinica u mreži AVISTA OIL, poslala je ukupno 3 angazirane individue u zasluženu penziju 2020. godine. Međutim, dvoje od njih će nastaviti da privremeno rade i odložiti špansko sunce na kasniji datum . 2020. je promenu poslovne komunikacije takođe učinio vidljivom u Belgiji: gde je ranije samo 5 upita nedeljno dolazilo putem Interneta, sada ih je dvostruko više, i to dnevno!

I upravo ovde AVISTA OIL NV želi da se dalje razvija. Svi su svesni da ćemo se u budućnosti morati sve više oslanjati na digitalne komunikacione medije za obraćanje i privlačenje kupaca. Međutim, lični kontakt sa kupcem ne treba jednostavno prekinuti. Pored toga, mnoge kompanije u Belgiji postaju deo većih spajanja kompanija. Ali ovde nema straha od ovog izazova. Deo su veće grupe kompanija u regiji BeNeLux, koja je već usko povezana po ekonomskom pitanju. Tako su privlačni malim i velikim kompanijama. AVISTA model sa svojom nadregionalnom prirodom i konceptom održivosti to omogućava. A sa pravim prekidačima, pravim ljudima i pravom posvećenošću možemo biti sigurni da ćete i ubuduće biti „AVISTA BeLux“, tj. sakupljanje deluxe.